20.8.07

دیدار

لحظه ی دیدار نزدیک است
باز، من دیوانه ام ، مستم

باز می لرزد دلم٬ دستم

بازگویی در جهان دیگری هستم

های، نخراشی به غفلت گونه ام را، تیغ

های، نپریشی صفای زلفکم را، دست

و آبرویم را نریزی،
دل
لحظه ی دیدار نزدیک است
.

-اخوان