11.11.07

با چه زبونی بگه

عکس این نحسی رو ورداشتم. خسته شدم ازش حتی اگر روی پستر حقوق بشر باشه

9.11.07

آیا خدا در آسمان است


خدایی که در آسمانی، نامت مقدس باد. این دعا یه آیه است از انجیل متی ولوقا. چیزی که به ذهن درمونده ام رسید همین طرح بود. شاید روزی طرح باشکوهی براش زدم.