11.11.07

با چه زبونی بگه

عکس این نحسی رو ورداشتم. خسته شدم ازش حتی اگر روی پستر حقوق بشر باشه