29.10.08

نه که وقت نداشته باشم

نمی‌رسم بهش. نه که وقت نداشته باشم، بهش نمی‌رسم. فعلا نمی‌نویسم اما هر وقت تونستم چرا.