11.12.08

کوچه

I never forget that enchanting day; walking through a dead end alley by the Topkapi Palace. Istanbul, Nov 2005

عکسی از یک کوچه توی عکس‌هایم دیدم. حسی زنده می‌شود که به کلام نمی‌آید