5.4.09

زن و مرد مینیاتوری

کارت پستالی را که مریم از استانبول سوغات آورده نگاه می‌کنم. روی آن مینیاتور ایرانی است که از نسخه خطی یک کتاب قدیمی به دست آمده. زن و مرد جوان زیر درختی نشسته، دست در دست هم دارند. اینا رو ولش کن.

داشتم فکر می‌کردم که چه جالب اگر این نقاشی بر اساس آنچه در همان روزگار می‌گذشت کشیده شده، زن و مرد تقریبا جامه‌ای شبیه هم پوشیده‌اند. دست کم از این نقاشی و مینیاتورهای مشابه می‌شود چنین شباهتی را فهمید. از این که چه چیزی در فکر آنها می‌گذرد آگاهی ندارم، اما آیا ممکن است در آن دوران زن و مرد به برابری‌هایی رسیده باشند که برابری در پوشش یکی از نشانه‌های آن باشد؟
همینجوری رسید به ذهنم. ممکنه که چرت بگم.