18.4.09

من و شیشه خیارشور

خیلی دوست دارم آهسته برم سر یخچال و از توی شیشه خیارشور بر دارم. کاری که از خیلی بچگی دوست داشتم.