2.6.09

فراتر از هیپ هاپ

شعری از سوهير حماد*، شاعر فلسطینی در برنامه‌های شعرخوانی دف پوئتری** را نگاه می‌کنم که در مغزم فرو می‌رود و اثر عمیقی در من می‌گذارد.