18.12.09

باغ مخفی


سریالی می دیدم وقتی که بچه بودم، اسمش بود «باغ مخفی». از آن روزها تا امروز هر جا که دیواری قدیمی می بینم بی پنجره در میان یک باغ که تنها یک در به آن باز می شود، یاد باغ مخفی می افتم و تاثیر عمیقی که بر من می گذاشت... و یاد وقتی که بچه بودم. این در میان دیوار قدیمی در باغ کاخی قدیمی در استانبول یاد مرا برد به باغ مخفی