16.12.10

مونالیزا به سبک پیکاسو

برای پروژه آخر ترم نقاشی دیجیتال به این فکر کردم که اگر پیکاسو می خواست مونالیزای داوینچی را کپی کند، چه می کشید؟ این نقاشی نتیجه فکرم بود. کوبیسم مونالیزا بر گرفته از چند کار پرتره پیکاسو و همین طور از طراحی منظره هایش این شکلی از آب در آمد

5.12.10

.

21.11.10

خودکشی به کسر کاف

2.10.10

آهستگی

آهسته
چمدان را جمع می کنم
خوشی توی رگ وول می زند

آهسته
هوا دارد یخ می زند

با دوچرخه
سرازیر می شوم به پایین تپه

آهسته
هستم این روزها

15.9.10

چمدان و دل خوش

پنج سال است که به زندگی با چمدان هایمان خو کرده ام
چمدان و کوله پشتی از روز اول همین طور وسط اتاق مانده
هیچ چیز حتی لباس ها را جا گیر نکرده ام
انگار تردید داشته باشم که ماندنی ام یا رفتنی
این چمدان وسط اتاق می ماند تا وقتی دلت جایی گیر است
...
مایه دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست

21.8.10

روزها

روزها گذشته از خط کشیدن روی دیوارها
خود روزها حتی دلشان برایت تنگ می شود، این روزها
آخ از روزها. از این روزها

15.8.10

امروز


4.8.10

زیبایی ناب

12.7.10

BRAT

چی میخوری؟
برت
برت دیگه چه کوفتیه؟

در متون عهد قدیم آمده وقتی دچار این وضعیتی شدید که من الان گرفتارشم و اطبا به آن تب معده می‌گویند، ترکیب جادویی زیر افاقه می‌کند
banana+rice+apple sauce+toast= BRAT

می‌پری بقالی سر کوچه، اینایی که گفتم می‌خری و قاطی می‌کنی
ترجیحا برای برنج از سرلاک صهیونیستی نستله استفاده شود

بعدها اطبا گفتند که این هم چیز خوبی است

banana+rice+apple sauce+toast+tea+yogurt= BRATTY

گیر کرده استدلم خوش است به یک خبر خوش که در طبقه‌های چند ساختمان آن طرف تر، گیر کرده است
28.6.10

فاین آرت

not every art is fine art
این جمله ساده، خلاصه فکرهایم درباره هنرهای زیبا است

ر|و|ز||ش|ش|م


18.6.10

...


کاری از دنیس زیلبر

30.5.10

گوشه دنیا

N40°25'00.087" W3°42'01.243
N35°43'55.351" E51°25'02.406

20.2.10

22.1.10

سیمای زنی در میان جمع19.1.10

برای تو

یازده سال پیش همین وقت بود: با خودم فکر می کردم که آخر دست، فردا همه چیز را به تو می گویم و پرده از این راز بر می دارم. بعد از این سال ها فکرهای آن شب برایم هنوز تازه و خوب است.
این طرح را چند روز پیش وقتی که می ساختم، به شادباش روز ۳۰ دی تقدیمش به تو کردم که خودت شعری و خیال های تازه می افکنی. ... آن که می رقصد منم