22.1.10

سیمای زنی در میان جمع19.1.10

برای تو

یازده سال پیش همین وقت بود: با خودم فکر می کردم که آخر دست، فردا همه چیز را به تو می گویم و پرده از این راز بر می دارم. بعد از این سال ها فکرهای آن شب برایم هنوز تازه و خوب است.
این طرح را چند روز پیش وقتی که می ساختم، به شادباش روز ۳۰ دی تقدیمش به تو کردم که خودت شعری و خیال های تازه می افکنی. ... آن که می رقصد منم