28.6.10

فاین آرت

not every art is fine art
این جمله ساده، خلاصه فکرهایم درباره هنرهای زیبا است

ر|و|ز||ش|ش|م


18.6.10

...


کاری از دنیس زیلبر