28.6.10

فاین آرت

not every art is fine art
این جمله ساده، خلاصه فکرهایم درباره هنرهای زیبا است