12.7.10

گیر کرده استدلم خوش است به یک خبر خوش که در طبقه‌های چند ساختمان آن طرف تر، گیر کرده است