12.7.10

BRAT

چی میخوری؟
برت
برت دیگه چه کوفتیه؟

در متون عهد قدیم آمده وقتی دچار این وضعیتی شدید که من الان گرفتارشم و اطبا به آن تب معده می‌گویند، ترکیب جادویی زیر افاقه می‌کند
banana+rice+apple sauce+toast= BRAT

می‌پری بقالی سر کوچه، اینایی که گفتم می‌خری و قاطی می‌کنی
ترجیحا برای برنج از سرلاک صهیونیستی نستله استفاده شود

بعدها اطبا گفتند که این هم چیز خوبی است

banana+rice+apple sauce+toast+tea+yogurt= BRATTY