21.8.10

روزها

روزها گذشته از خط کشیدن روی دیوارها
خود روزها حتی دلشان برایت تنگ می شود، این روزها
آخ از روزها. از این روزها