15.9.10

چمدان و دل خوش

پنج سال است که به زندگی با چمدان هایمان خو کرده ام
چمدان و کوله پشتی از روز اول همین طور وسط اتاق مانده
هیچ چیز حتی لباس ها را جا گیر نکرده ام
انگار تردید داشته باشم که ماندنی ام یا رفتنی
این چمدان وسط اتاق می ماند تا وقتی دلت جایی گیر است
...
مایه دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست