16.12.10

مونالیزا به سبک پیکاسو

برای پروژه آخر ترم نقاشی دیجیتال به این فکر کردم که اگر پیکاسو می خواست مونالیزای داوینچی را کپی کند، چه می کشید؟ این نقاشی نتیجه فکرم بود. کوبیسم مونالیزا بر گرفته از چند کار پرتره پیکاسو و همین طور از طراحی منظره هایش این شکلی از آب در آمد