22.2.11

قلبی که شکفت
این کار را در اثر تماشای طرحی از آیدین آغداشلو انجام دادم
قسم به آتش پنهان به زیر خاكستر
قسم به ناله مادر، قسم به بغض پدر
كه خون بهای تو اتمام این زمستان است
طنین نام تو در ذهن هر خیابان استترانه سرا را نمی شناسم *

7.2.11

برای تو که مترصد آفتابی

چه سعادتی است
در زمستان وقتی که برف می بارد
دانستن این که
تن پرنده ها گرم است