22.2.11

قسم به آتش پنهان به زیر خاكستر
قسم به ناله مادر، قسم به بغض پدر
كه خون بهای تو اتمام این زمستان است
طنین نام تو در ذهن هر خیابان استترانه سرا را نمی شناسم *