15.5.11

خـــــــــــــون

یک ماه پیش روی برگه اطلاعات اهدای خون نوشتم: گروه خون آ. ب. مثبت. خیلی سالها پیش وقتی مدرسه می‌رفتم، با بابا رفتم سازمان انتقال خون و خون دادم و روی کارتی که گرفتم نوشته بود: گروه خون آ. ب. مثبت. حالا بعد از این همه سال که فکر می کردی چه گروه خون جذابی داری و سر بزن گاه وقتی خون لازم داری، همه دست به سینه و کیسه خون به دست دم در اتاق عمل برایت صف کشیده اند، همه چیز با یک نامه، تالاپی می ریزد پایین. پاکت نامه ای از صلیب سرخ می رسد با یک کارت شناسایی که رویش به چه بزرگی نوشته است: گروه خون او. مثبت و این یعنی همه چیز برعکس آن بود که این همه سال فکر میکردی، و این است داستان که همگی به هیچ بسته ای.