22.6.12

طرحم در کتابی

در کتاب فروشی لای کتاب ها پرسه می زدم که چشمم افتاد به کتابی که چند ماه پیش یکی از کارهایم را چاپ کرده بود. خوشحال شدم چون به دستم نرسیده بود و هم کتاب خوبی است.


"Type Image" by Barbara Brownie, Gingko Press, Berkeley, 2011