5.11.12

آن دیار دوست داشتنی
اگر بپرسی تنها خواسته ات برای خود خودت چیست؟ یک جمله ساده است جوابش: 
 فقط یک بار دیگر برگردم ژاپن.