8.8.13نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر نامه رسان من و توست


- سایه